Een unieke schoonheidssalon in Helmond.

Privacy policy.

Pedicure & Schoonheidssalon El Perito hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. 

In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Pedicure & Schoonheidssalon El Perito houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type  persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-  Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-  Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-  Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Pedicure & Schoonheidssalon El Perito zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure & Schoonheidssalon El perito verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinden;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure & Schoonheidssalon El Perito de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Adres;

-         Geboortedatum;

-         (Zakelijk) Telefoonnummer;

-         (Zakelijk) E-mailadres;

-         Geslacht.

-         Huisarts;

-         Zorgverzekeraar;

-         BSN Nummer;

-         Beroep;

-         Aandoeningen;

-         Hulpmiddelen i.v.m. voeten / Schoenen.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure & Schoonheidssalon El Perito opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram